O firmie

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 4 prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 procent udziałów posiada Gmina Miejska Kutno. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 28 527 000 zł. Działalność Spółki w imieniu Prezydenta Miasta Kutno nadzoruje Rada Nadzorcza.
PWiK posiada dwa odrębnie pracujące ujęcia wody:
- Stacja Uzdatniania Wody (SUW) ul. Graniczna 13, w której skład wchodzi 5 studni głębinowych,
- Doraźne Ujęcie Wody (DUW) ul. Metalowa 4, pozyskująca wodę z 2 studni głębinowych
oraz studnie awaryjne przy ul. Kasztanowej, Wilczej i Pułaskiego – zabezpieczające mieszkańców w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych.
Dobowa produkcja wody wynosi średnio około 8000 m3 dla SUW i około 2100 m3 dla DUW, co całkowicie zaspakaja potrzeby mieszkańców. Roczna produkcja w roku 2022 wyniosła 3.665.750 metrów sześciennych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie, ul. Przemysłowa 4