I. Warunki techniczne

1
Osoba zainteresowana przyłączeniem się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej składa w Biurze Obsługi Klienta Wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:
2
Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie nieruchomości,
 • oznaczenie wnioskodawcy,
 • cel poboru wody,
 • szacunkowe zapotrzebowanie na wodę,
 • określenie rodzaju i ilości ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych także jakości odprowadzanych ścieków,
 • rodzaj prowadzonej działalności (w przypadku zadeklarowania ścieków przemysłowych).
3
Do wniosku powinny być dołączone:
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
 • odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).
4
Po otrzymaniu (czas oczekiwania do 21/45 dni) warunków technicznych właściciel nieruchomości powinien zlecić projektantowi wykonanie projektu przyłącza wodociągu lub kanalizacji.
5
Warunki techniczne powinny określać:
 • miejsce włączenia przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • wymagania odnośnie materiałów stosowanych do budowy przyłącza,
 • miejsce instalacji wodomierza głównego lub przepływomierza,
 • dodatkowe wymagania dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
6
Za wydanie warunków technicznych nie pobiera się opłaty.
7
Okres ważności wydanych warunków technicznych wynosi dwa lata.

II. Uzgodnienie projektu budowlanego

1
Właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel składa w Biurze Obsługi Klienta „Projekt wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu przyłącza" .
2
Projekt jest sprawdzany czy został wykonany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku niezgodności, projekt jest kierowany do projektanta w celu naniesienia poprawek.
3
Uzgodniony projekt wydawany jest po podpisaniu przez Spółkę.

III. Wykonanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego

1
Na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowo i/lub kanalizacyjnego właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel składa w Biurze Obsługi Klienta „Zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie” (dostępne w "Druki do pobrania").
2
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza jest sprawdzane pod względem:
 • uprawnienia budowlanego do prowadzenia prac przy budowie przyłącza, wykonawcy wskazanego w zgłoszeniu rozpoczęcia budowy.
3
Właściciel nieruchomości lub wykonawca robót uzgadnia w Spółce termin odbioru częściowego (odbiór wykonanego przyłącza w stanie odkrytym).
4
Z przeprowadzonego odbioru spisywany jest pomiędzy przedstawicielem Spółki a właścicielem nieruchomości i wykonawcą robót, protokół częściowego odbioru robót.
5
Do odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wymagane są następujące dokumenty:
 • inwentaryzacja geodezyjna,
 • badania bakteriologiczne wody.
6
Po sprawdzeniu kompletności przekazanej dokumentacji oraz oświadczeniu wykonawcy o wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami Prawa Budowlanego, Spółka podpisuje z właścicielem nieruchomości protokół odbioru końcowego.
7
Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Spółka dokonuje montażu wodomierza głównego, z którego spisuje protokół montażu wodomierza. Odbiorca w Biurze Obsługi Klienta składa wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków” (dostępne w "Druki do pobrania").
Wodomierze

Wytyczne techniczne montażu wodomierza dodatkowego

Wytyczne techniczne montażu dodatkowego wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody:
Pobierz wytyczne w PDF

Wytyczne techniczne montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.

więcej