Regulamin odpłatnego przekazania do eksploatacji i na własność PWiK Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków na obszarze gminy miejskiej Kutno.Chcesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na wybudowanie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych?


W warunkach technicznych wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określony jest zakres sieci i urządzeń podlegających odpłatnemu przekazaniu.

Pobierz i wypełnij wniosek o zwrot kosztów załączając:
-projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy,
-wyszczególnienie i wyodrębnienie zakresu rzeczowego,
-dokument potwierdzający ustanowienie służebności przesyłu dla sieci posadowionych na terenie działki prywatnej.

Pozostałe dokumenty określone w Regulaminie odpłatnego przekazania do eksploatacji i na własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych
z własnych środków na obszarze Gminy Miejskiej Kutno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustalają z Inwestorem w formie pisemnej tzw. Porozumienie o zwrocie kosztów, obejmując zakres rzeczowy, który ma być objęty zwrotem, przewidywany termin zakończenia robót
w przypadku jeśli Inwestor zamierza wbudować odcinek sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, a także przewidywany termin przekazania wykonanych urządzeń na własność Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast w przypadku już wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Inwestor wskazuje termin zakończenia budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przedkładając na to stosowne dokumenty (dokumenty wskazane w Regulaminie odpłatnego przekazania do eksploatacji i na własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków na obszarze Gminy Miejskiej Kutno).

Wartość przejmowanego urządzenia stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wnioskodawcy zostaje ustalona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Algorytmu określania wartości zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowanych przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

W przypadku obopólnej zgody Wnioskodawcy i Przedsiębiorstwa oraz po podpisaniu Porozumienia oraz dostarczeniu dokumentów określonych w Regulaminie, Przedsiębiorstwo przygotowuje umowę o odpłatne przekazanie odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (umowa cywilnoprawna), która uwzględnia wszystkie ustalenia obu Stron.

Pliki do ściągnięcia:

1. Regulamin odpłatnego przekazania do eksploatacji i na własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków na obszarze Gminy Miejskiej Kutno

2. Algorytm określania wynagrodzenia z tytułu nabycia na własność zew. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kutno

3. Dokumenty niezbędne do zawarcia porozumienia/umowy

4. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w związku z ubieganiem się o zwrot kosztów poniesionych na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i/lub odcinka sieci kanalizacyjnej, urządzenia

6. Wzór pełnomocnictwa ogólnego

7. Załącznik nr 2  Porozumienie w przypadku, gdy Inwestor wybudował na podstawie warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne

8. Załącznik nr 2 Porozumienie w przypadku, gdy Inwestor zamierza realizować na podstawie warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. budowę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

9. Załącznik nr 3 Umowa o przekazanie odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacji Sanitarnej