Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Przemysłowa 4 , 99-300 Kutno przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosowana jest Ustawa Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "Pzp" (Dz.U.2019.2019 z późn.zm) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie o wartości mniejszej od progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.).
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie prowadzi działalność sektorową w zakresie gospodarki wodnej.

Działalnością sektorową zgodnie z Ustawą Pzp w zakresie gospodarki wodnej jest:
a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej,
b) dostarczanie wody pitnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba że:
–produkcja wody pitnej przez zamawiającego sektorowego, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2 i 3, jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w pkt 1-4, oraz
–dostarczanie wody pitnej do sieci uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia zamawiającego i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% wielkości jego łącznej produkcji,
c) związane z działalnością, o której mowa w lit. a i b, działania w zakresie:
–projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym,
–odprowadzania lub oczyszczania ścieków.
Powyższe przepisy kwalifikują Spółkę jako zamawiającego sektorowego.
Opracowany Regulamin, według którego Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie  udziela zamówień sektorowych zawiera wytyczne do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Regulamin wchodzi w życie od dnia wydania Zarządzenia Prezesa Zarządu o jego wprowadzeniu. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.

Pliki do pobrania

Przetargi

Przetargi

przejdź do listy artykułów w kategorii Przetargi