Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikat

Dotyczy odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz bezumownego korzystania z kanalizacji sanitarnej.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 139 ) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kutnie informuje, iż od miesiąca maja 2015 roku rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
 
Celem kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz bezumownego korzystania z kanalizacji sanitarnej.
W przypadku istnienia przyłączeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe do kanalizacji sanitarnej prosimy o dokonanie trwałego ich odcięcia a w przypadku korzystania z kanalizacji sanitarnej bez zawartej umowy fakt ten należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy.
W przypadku stwierdzenia nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz korzystania z kanalizacji sanitarnej bez zawartej umowy zostanie wszczęte postępowania karne, gdyż stanowi ono, zgodnie z art. 28 ust 4a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przestępstwo które zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 (dziesięciu tysięcy) zł.