• kerax.jpg
  • mp900433143.jpg
Awarie 
prosimy zgłaszać 
pod numerem tel.:
dni robocze 
w godz. 
6:00 - 15:00:
24 2510769
24 2547461
w pozostałych godz.
24 2542946

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Strona Główna

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie,
ul. Przemysłowa 4, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania do dnia 15 marca 2018 r.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł za przeprowadzenie badania uwzględniającą wszystkie koszty,
- termin badania sprawozdania wraz harmonogramem,
- informację o oferencie,
- aktualny odpis z K.R.S. lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
- odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki w terminie do dnia 20 września 2017 r. do godz.15:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Przemysłowej nr 4 w Kutnie.
Oferta powinna być złożona w kopercie oznaczonej „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017”.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia ofert bez podania przyczyny i nie udzielenia odpowiedzi na oferty, których nie wybrano. Bliższych informacji udziela Główny Księgowy tel. (24) 251-07-62.