Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Usługi laboratoryjne

Laboratorium prowadzi usługi w zakresie monitoringu wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pózn. zmianami), obejmujące badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody.

ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH:
(Obowiązuje od 01. 08. 2012 r. Ceny nie zawierają podatku VAT, do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT)

L.p.Nazwa oznaczeniaCena
(+ 23% VAT)
OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE:
1 Barwa 11,60
2 Zapach 7,0
3 Smak 7,0
4 Odczyn pH 11,10
5 Mętność 12,70
6 Żelazo 16,30
7 Przewodność 11,20
8 Jon amonowy 24,40
9 Azotyny 25,20
10 Azotany 35,20
11 Mangan 17,60
12 Twardość 29,20
13 Chlorki 26,50
14 Siarczany 55,50
15 Chlor wolny 9,30
OZNACZENIA MIKROBIOLOGICZNE:
1 Liczba bakterii grupy coli 51,50
2 Liczba domniemanych Escherichia coli 46,30
3 Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) 48,30
4 Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72 h 25,80
5

Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami

(tylko w przypadku wód pochodzących z ujęć powierzchniowych lub mieszanych)

49,50

 

WYKONYWANIE BADAŃ NA ZLECENIE KLIENTA:
Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:

  • Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
  • Laboratorium
  • lub przesłać faksem na numer (0-24) 254-28-44

Pobór i przyjęcie próbek do laboratorium
Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez personel laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium. Pobieranie próbek wody powinno odbywać się na podstawie wytycznych zawartych w Procedurze 7/6.0.0. „Pobieranie próbek wody” (pobierz wytyczne).
W przypadku pobierania próbek przez personel laboratorium koszty badań powiększone zostaną o koszt transportu.

Sprawozdanie z badań 

Po wykonaniu analizy laboratorium sporządzi w terminie do 7 dni sprawozdanie z badań, w którym zamieści wyniki badań i wszelkie istotne informacje. Sprawozdanie zostanie wykonane w 3 egzemplarzach. Sprawozdanie może być bezpośrednio odebrane przez klienta, bądź przesłane pod wskazany przez adres.

Płatność za wykonanie badań
Za wykonaną usługę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT. Sposób zapłaty za badania: przelewem na konto PWiK Sp. z o.o. w Kutnie.

Zapewnienie jakości wyników badań
Laboratorium PWiK w Kutnie w celu oceny jakości wyników badań stosuje m.in.:

  • procedury wewnętrznej kontroli jakości przy użyciu, w miarę możliwości, technik statystycznych,
  • uczestniczenie w badaniach międzylaboratoryjnych oraz programach badania biegłości,
  • regularnie korzysta z certyfikowanych materiałów odniesienia i/lub wewnętrznego nadzorowania jakości przy wykorzystaniu kontrolnych materiałów odniesienia.

W celu zasięgnięcia bliższych informacji dotyczących współpracy z Laboratorium zapraszamy Państwa do siedziby Laboratorium przy ul. Przemysłowej 4, 99-300 Kutno w godz. 7.00-15.00, tel. (024) 254-20-80