Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Kutno została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 4 czerwca 2018 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, 
tj. od 12 czerwca 2018 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków).
Poniżej zamieszczamy treść Decyzji.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Kutno

Top