Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawierająca stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Kutno, zawierająca stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19 czerwca 2018 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 27 czerwca 2018 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).
Poniżej zamieszczamy treść Decyzji.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawierająca stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Top