JAKOŚĆ WODY

Głównym zadaniem Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie jest wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust.1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Badaniom poddawana jest woda:

  • surowa (ujmowana z ujęcia)
  • przed procesem uzdatniania
  • po poszczególnych etapach procesu technologicznego
  • uzdatniona
  • z wybranych punktów sieci miejskiej

Próbki do badań pobierane są w wybranych punktach zgodnie z Harmonogramem Pobierania Próbek Wody do Badania zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie


AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - METALOWA
AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - GRANICZNA
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – SUW GRANICZNA
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – DUW METALOWA
POLITYKA JAKOŚCI

TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody jest właściwością wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów (VI) oraz krzemianów wapnia i magnezu.
Ogólna twardość wody jest parametrem wykorzystywanym przy ustawieniach urządzeń AGD np. zmywarek.

Woda produkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie mieści się w zakresach:

Parametr Jednostka miary Zakresy wartości
dla SUW Graniczna
Zakresy wartości
dlaDUW Metalowa
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 410 - 470  310 - 340
Twardość ogólna mval/dm3 8,2 - 9,4 6,2 - 6,8
Twardość ogólna mmol/dm3 4,1 - 4,7 3,1 - 3,4
Twardość ogólna ºN (stopnie niemieckie) 23˚- 26,3˚ 17,4˚- 19,1˚
Twardość ogólna ºf (stopnie francuskie) 41º - 47º 31º - 34º
Top