Jakość wody

Jakość wody w Kutnie jest w sposób ciągły monitorowana przez Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które ściśle współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Systematycznym badaniom poddawana jest woda:

-surowa przed procesem uzdatniania po poszczególnych etapach procesu technologicznego
-uzdatniona (pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej, Doraźnego Ujęcia Wody przy ul. Metalowej oraz wybranych punktów sieci miejskiej)

AKTUALNA DECYZJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KUTNIE stwierdzająca przydatność wody do spożycia

WYNIKI MONITORINGU
(próbki do badań pobierane są w wybranych punktach sieci zgodnie z Harmonogramem Pobierania Próbek Wody do Badania zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie)
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ - SUW Graniczna
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ - DUW Metalowa

Parametry wody uzdatnionej w SUW przy ul. Granicznej i DUW przy ul. Metalowej mieszczą się w następujących zakresach:

Lp. Oznaczany
parametr
Jednostka
miary
Zakresy wartości
SUW Graniczna
Zakresy wartości
DUW Metalowa
1 Barwa mgPt/dm3 < 5 – 10 < 5 – 10
2 Zapach   akceptowalny akceptowalny
3 Smak   akceptowalny akceptowalny
4 Odczyn pH   7,1 - 7,6 7,0 - 7,3
5 Twardość mgCaCO3/dm3 410 - 470 310 - 340
mval/dm3 8,2 - 9,4 6,2 - 6,8
mmol/dm3 4,1 - 4,7 3,1 - 3,4
ºN (stopnie niemieckie) 23˚ - 26,3˚ 17,4˚- 19,1˚
ºf (stopnie francuskie) 41º - 47º 31º - 34º
6 Chlorki mgCl/dm3 30 - 60 80 - 120
7 Żelazo mgFe/dm3 0,020 - 0,160 0,020 - 0,05
8 Mangan mgMn/dm3 <0,04 - 0,05 <0,04 - 0,05
9 Jon amonowy mgNH4/dm3 0,04 - 0,35 0,15 - 0,5
10 Azotyny mgNO2/dm3 0,007 - 0,05 0,016 - 0,05
11 Azotany mgNO3/dm3 1,5 - 3,0 0,8 - 1,8
12 Siarczany mgSO4/dm3 120 - 165 8-12
13 Przewodność µS / cm 800 - 950

800 - 940

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

© 2018 PWiK Sp. z o.o.