Laboratorium prowadzi usługi w zakresie monitoringu wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz.2294), obejmujące badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody.

ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH:
(Obowiązuje od 12.02.2018 r. Ceny nie zawierają podatku VAT, do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT)

L.p. Nazwa oznaczenia Cena
(+ 23% VAT)
  OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE  
1 Barwa 13,63
2 Zapach 7,22
3 Smak 7,22
4 Odczyn pH 10,84
5 Mętność

10,84

6 Przewodność 10,84
7 Jon amonowy 23,09
8 Azotyny 24,30
9 Azotany 35,53
10 Żelazo 15,96
11 Mangan 17,32
12 Twardość 21,82
13 Chlorki 21,95
14 Siarczany 55,11
15 Chlor wolny

8,49

16 Glin

18,13

  OZNACZENIA MIKROBIOLOGICZNE  
1 Liczba bakterii grupy coli 54,42
2 Liczba Escherichia coli 51,69
3 Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) 48,49
4

Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72 h

24,27

 

WYKONYWANIE BADAŃ NA ZLECENIE KLIENTA:
Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:

  • Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
  • Laboratorium
  • lub przesłać faksem na numer (0-24) 254-28-44

Pobór i przyjęcie próbek do laboratorium
Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez personel laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium. Pobieranie próbek wody powinno odbywać się na podstawie wytycznych zawartych w Procedurze 7/6.0.0. „Pobieranie próbek wody” (pobierz wytyczne).
W przypadku pobierania próbek przez personel laboratorium koszty badań powiększone zostaną o koszt transportu.

Sprawozdanie z badań 

Po wykonaniu analizy laboratorium sporządzi w terminie do 7 dni sprawozdanie z badań, w którym zamieści wyniki badań i wszelkie istotne informacje. Sprawozdanie zostanie wykonane w 3 egzemplarzach. Sprawozdanie może być bezpośrednio odebrane przez klienta, bądź przesłane pod wskazany przez adres.

Płatność za wykonanie badań
Za wykonaną usługę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT. Sposób zapłaty za badania: przelewem na konto PWiK Sp. z o.o. w Kutnie.

Zapewnienie jakości wyników badań
Laboratorium PWiK w Kutnie w celu oceny jakości wyników badań stosuje m.in.:

  • procedury wewnętrznej kontroli jakości przy użyciu, w miarę możliwości, technik statystycznych,
  • uczestniczenie w badaniach międzylaboratoryjnych oraz programach badania biegłości,
  • regularnie korzysta z certyfikowanych materiałów odniesienia i/lub wewnętrznego nadzorowania jakości przy wykorzystaniu kontrolnych materiałów odniesienia.

W celu zasięgnięcia bliższych informacji dotyczących współpracy z Laboratorium zapraszamy Państwa do siedziby Laboratorium przy ul. Przemysłowej 4, 99-300 Kutno w godz. 7.00-15.00, tel. (024) 254-20-80

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

© 2018 PWiK Sp. z o.o.