PWiK Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie powstało w dniu 19 marca 1997r. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Kutno.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest:

- pobór, oczyszczanie i wprowadzanie wody do budynków, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i innych użytkowników;

- odprowadzanie ścieków w zakresie usuwania za pomocą sieci kanalizacyjnej ścieków i nieczystości płynnych pochodzących z budynków, eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej i sanitarnej wybudowanej w ramach środków własnych oraz przekazanych przez innych inwestorów;

- budowa obiektów inżynierii wodnej w zakresie: budowa, eksploatacja i konserwacja systemów wodociągowych wybudowanych w ramach środków własnych oraz przekazanych przez innych inwestorów, budowa systemów kanalizacyjnych, budowa ujęć wody;

- prace projektowe w zakresie inżynierii wodnej i sanitarnej;

- usługi laboratoryjne w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody oraz analiz ścieków
na potrzeby spółki i zlecenia zewnętrzne.

Spółka prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze miasta Kutno i umów zawartych z Odbiorcami usług.

Top