Zadanie inwestycyjne: "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie, ul. Graniczna 13"

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Wartość ogólna zadania: 14 200 000,00 zł

 

Forma dofinansowania: umowa pożyczki na kwotę 12 419 635,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Zadanie inwestycyjne jw. obejmuje m. in.:
- nowy budynek technologiczny z urządzeniami do uzdatniania wody wg technologii firmy AWP Nordic Water,
- 1840 m rurociągów tłocznych wody surowej ze studni głębinowych na teren SUW,
- rurociągi między obiektowe w obrębie Stacji Uzdatniania Wody,
- przebudowę osadnika wód popłucznych.

Spodziewany efekt ekologiczny:
- umożliwienie ciągłości w dostarczaniu wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 5.256.000 m3/rok,
- zmniejszenie ilości ścieków (wód popłucznych) odprowadzanych do kanalizacji,
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie technologicznym.

 

Top