Standardowa procedura przyłączenia posesji do sieci

 1. Warunki techniczne

  1. Właściciel nieruchomości (osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) składa w Biurze Obsługi Klienta  Wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  2. Wniosek powinien zawierać: 
   • oznaczenie nieruchomości,
   • oznaczenie wnioskodawcy,
   • cel poboru wody,
   • szacunkowe zapotrzebowanie na wodę,
   • określenie rodzaju i ilości ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych także jakości odprowadzanych ścieków,
   • rodzaj prowadzonej działalności (w przypadku zadeklarowania ścieków przemysłowych). 
  3. Do wniosku powinny być dołączone:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości,
   • aktualna mapa sytuacyjna nieruchomości, określająca położenie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
  4. Po otrzymaniu (czas oczekiwania do 30 dni) warunków technicznych właściciel nieruchomości powinien zlecić projektantowi wykonanie projektu przyłącza wodociągu lub kanalizacji.
  5. Warunki techniczne powinny określać:
   • miejsce włączenia przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
   • wymagania odnośnie materiałów stosowanych do budowy przyłącza,
   • miejsce instalacji wodomierza głównego lub przepływomierza,
   • dodatkowe wymagania dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
  6. Za wydanie warunków technicznych nie pobiera się opłaty.
  7. Warunki techniczne wydawane są wraz z umową o przyłączenie (projekt).
  8. Okres ważności wydanych warunków technicznych wynosi dwa lata.
 2. Uzgodnienie projektu budowlanego

  1. Właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel składa w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza" (dostępny w "Druki i umowy"). 
  2. Projekt jest sprawdzany czy został wykonany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku niezgodności, projekt jest kierowany do projektanta w celu naniesienia poprawek.
  3. Uzgodniony projekt wydawany jest po podpisaniu przez strony: Spółkę i inwestora umowy przyłączeniowej.        
  4. Umowa przyłączeniowa powinna określać: zakres prac, które właściciel posesji zleca do wykonania Spółce (włączenie przyłącza wodociągowego do sieci, nadzór nad wykonaniem włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci, montaż wodomierza głównego, odbioru wybudowanego przyłącza).  
 3. Wykonanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego

  1. Na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowo i/lub kanalizacyjnego właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel składa w Biurze Obsługi Klienta „Zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie” wraz z „Wniosek o zawarcie umowy osoba fizyczna”, lub "Wniosek o zawarcie umowy osoba prawna" (dostępne w "Druki i umowy").
  2. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza jest sprawdzane pod względem:
   • posiadanej przez właściciela decyzji – pozwolenie na budowę przyłącza lub pismo o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza,
   • uprawnienia budowlanego do prowadzenia prac przy budowie przyłącza, wykonawcy wskazanego w zgłoszeniu rozpoczęcia budowy. 
  3. Właściciel nieruchomości lub wykonawca robót uzgadnia termin wykonania zleconych Spółce prac, określonych w umowie przyłączeniowej i termin odbioru częściowego (odbiór wykonanego przyłącza w stanie odkrytym).
  4. Z przeprowadzonego odbioru spisywany jest pomiędzy przedstawicielem Spółki, właścicielem nieruchomości i wykonawcą robót, protokół odbioru robót.
  5. Po spisaniu protokołu odbioru robót Spółka dokonuje montażu wodomierza głównego i spisuje protokół montażu wodomierza.
  6. W momencie odbioru robót podpisywana jest również przez Strony umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  7. Umowa jest sporządzana na czas określony do czasu dostarczenia przez właściciela dokumentacji powykonawczej wykonanego przyłącza, inwentaryzacji geodezyjnej oraz podpisania odbioru końcowego robót.
  8. Właściciel nieruchomości dostarcza Spółce dokumentację powykonawczą wykonanego przyłącza i inwentaryzację geodezyjną.
  9. Po sprawdzeniu kompletności przekazanej dokumentacji, Spółka podpisuje z właścicielem nieruchomości protokół odbioru końcowego.
  10. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego podpisywana jest umowa na dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków na czas nieokreślony.
   
Top