Informacje dla Odbiorców

 
Zgodnie z zawartą umową i regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 14 lutego 2006 roku obowiązującym na terenie Miasta Kutno.
Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności a mianowicie:
 
-użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej powrotu ciepłej wody, wody z instalacji centralnego ogrzewania lub z instalacji technologicznych.
 
Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.( PN-EN 1717 z dnia 23.09.2003 r.) Ponadto informujemy, że od roku 1956 został wprowadzony obowiązek montażu zaworu zwrotnego zapobiegającemu cofaniu się wody do sieci wodociągowej określony w § 12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 9 października 1956 roku w sprawie urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
 
Mając na uwadze fakt, iż część naszych klientów nie wyposażyło swojej instalacji wewnętrznej w ten jakże ważny i konieczny element, prosimy o niezwłoczny montaż zaworu antyskażeniowego (w przypadku jego braku) na będącej własnością Odbiorcy instalacji wewnętrznej- w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku
 
Brak montażu w/w zaworu może spowodować skażenie sieci wodociągowych związane z przedostaniem się do jej wnętrza substancji, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Odbiorców wody. Skażenie wody powodowałoby konieczność jej odcięcia oraz wykonania dezynfekcji i płukania sieci, które to koszty poniesie Odbiorca w przypadku stwierdzenia, że do skażenia doszło na skutek jego uchybień, w tym m.in. poprzez nie zamontowanie zaworu antyskażeniowego.
 
Informację na temat montażu zaworu antyskażeniowego można uzyskać w Dziale Utrzymania Sieci pod numerami telefonów: 24 251 07 72, 24 251 07 73

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

Klauzule informacyjne:

Monitoring

Obowiązek informacyjny