INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie „Budowa przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią w ulicy Metalowej w Kutnie”

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1843) – Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Pobierz informację z uzasadnieniem

Top