Laboratorium

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że System Zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie –  Decyzja nr PPIS.HK.9020.1.986.2023.MW z dnia 28-12-2023 r..

W celu określenia zasad w zakresie działań jakościowych w Laboratorium Zarząd Spółki ustanowił POLITYKĘ JAKOŚCI.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość pobierania próbek i  prowadzonych badań potwierdzoną wdrożonym Systemem Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1793 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji:Zakres akredytowanych parametrów: pobierz

Ponadto Laboratorium posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą  PN-EN ISO 9001:2015 Certyfikat Nr. CSJ/704/2020.
Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.


ABY ZLECIĆ BADANIE WODY NALEŻY:

Krok 1: Pobrać i wypełnić zlecenie  - ZLECENIE WYKONANIA ANALIZ WODY

Krok 2: Przesłać wypełnione zlecenie:

- na adres: laboratorium@pwik.kutno.pl
- faxem na numer 24 254-28-44
- lub dostarczyć je osobiście do Laboratorium w siedzibie PWIK Sp. z o.o. w Kutnie

Krok 3: Ustalić termin pobrania / dostarczenia próbek dzwoniąc pod numer  (24) 254 20 80

Uwaga: Próbki wody do badania powinny być pobierane przez certyfikowanego próbkobiorcę Laboratorium PWIK Sp. z o.o. w Kutnie.

POBIERANIE PRÓBEK PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

W przypadku  samodzielnego pobrania próbki przez Zleceniodawcę należy zapoznać się z instrukcją pobierania próbek: INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK oraz wypełnić PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBEK

Próbki do badań przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu:

- do badań mikrobiologicznych od poniedziałku do wtorku w godzinach 7.00 - 11.00
- do badań fizykochemicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 11.00


Uwaga: W przypadku próbek pobranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę/przedstawiciela Zleceniodawcy, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania próbki, wybór miejsca pobrania próbki oraz postępowanie z próbką,  etapy te mają wpływ na ważność wyników, a wyniki badań będą się odnosiły wyłącznie do otrzymanej próbki.

Wyniki badań próbek pobranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę/przedstawiciela Zleceniodawcy mogą zostać uznane przez organy nadzorujące za nieprzydatne do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawem.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ I FAKTURA

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie Sprawozdania z badań  w ciągu 7 dni od daty zakończenia badań. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem  CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
Dział Laboratorium

 

This image for Image Layouts addon

Laboratorium

Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie oferuje usługi w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych  wody. Posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  uprawniające do wykonywania badań wody w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Polityka jakości

Jakość wody

  Głównym zadaniem Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie jest wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust.1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Badaniom poddawana jest woda:
  • surowa (ujmowana z ujęcia)
  • przed procesem uzdatniania
  • po poszczególnych etapach procesu technologicznego
  • uzdatniona
  • z wybranych punktów sieci miejskiej
Próbki do badań pobierane są w wybranych punktach zgodnie z Harmonogramem Pobierania Próbek Wody do Badania zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie


AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - METALOWA
AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - GRANICZNA
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – SUW GRANICZNA
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – DUW METALOWA


TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody jest właściwością wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów (VI) oraz krzemianów wapnia i magnezu.
Ogólna twardość wody jest parametrem wykorzystywanym przy ustawieniach urządzeń AGD np. zmywarek.
Woda produkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie mieści się w zakresach:
Parametr
Jednostka miary
Zakresy wartości
dla SUW Graniczna
Zakresy wartości
dla DUW Metalowa
Twardość
ogólna
mgCaCO3/dm3
410 - 470
310 - 340
Twardość
ogólna
mval/dm3
8,2 - 9,4
6,2 - 6,8
Twardość
ogólna
mmol/dm3
4,1 - 4,7
3,1 - 3,4
Twardość
ogólna
ºN (stopnie niemieckie)
23˚- 26,3˚
17,4˚- 19,1˚
Twardość
ogólna
ºf (stopnie francuskie)
41º - 47º
31º - 34º
This image for Image Layouts addon

Polityka jakości

PWIK Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi w zakresie pobierania próbek oraz badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody na poziomie spełniającym wymagania normy

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz

PN-EN ISO 9001:2015.

Pobierz politykę jakości

Technologia uzdatniania wody

Doraźne Ujęcie Wody ul. Metalowa

Przy ul. Metalowej 4 w Kutnie zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, która zaopatruje
w wodę ŁSSE.
Woda ujmowana jest z dwóch otworów górnojurajskich: studnia nr 1 (o głębokości 210m) od strony zachodniej i studnia nr 2 (o głębokości 285m) od strony wschodniej SUW. Pobrana woda tłoczona jest pompami głębinowymi na wspólny rurociąg, skąd rozdzielana jest na sześć poziomych filtrów ciśnieniowych. Przed wejściem na filtry woda poddawana jest procesowi napowietrzania w celu utlenienia związków żelaza i manganu do form trudno rozpuszczalnych, które zostaną zatrzymane w postaci osadu w warstwie złoża filtracyjnego. Nagromadzony
w filtrach osad jest okresowo wypłukiwany wraz z wodą popłuczną na osadniki znajdujące się obok budynku stacji. Woda uzdatniona wspólnym rurociągiem wtłaczana jest do sieci miejskiej w ilości średniodobowej ok. 2700 m3/dobę (co stanowi nieco ponad połowę średniej dobowej wydajności SUW wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego).

Stacja Uzdatniania Wody ul. Graniczna

Mieszkańcy aglomeracji kutnowskiej zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 13 w Kutnie. Aktualnie woda ujmowana jest z utworów górnojurajskich poprzez cztery studnie głębinowe (o głębokości od 150 do 200m) zlokalizowane w promieniu 2km od budynku stacji. Woda surowa z poszczególnych otworów przesyłana jest niezależnymi rurociągami tłocznymi na Stację Uzdatniania Wody, a następnie kierowana jest do procesu uzdatniania:

W pierwszym etapie woda ulega napowietrzaniu w dwóch wieżach napowietrzających wypełnionych pierścieniami Białeckiego. Natleniona i odgazowana woda przepływa do komory reakcji, w której następuje częściowa sedymentacja osadu w postaci związków żelaza i manganu.

W drugim etapie natleniona woda surowa przepompowywana jest pompami IIo do hali filtrów. Filtracja odbywa się w jednostopniowym procesie uzdatniania na otwartych filtrach samopłuczących DynaSand (3 ciągi technologiczne po 7 szt. filtrów pionowych), gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie wody na złożach kwarcowych. W zastosowanej technologii równolegle z filtracją zachodzi proces płukania złoża. Powstająca woda popłuczna z filtrów poddawana jest procesowi oczyszczania, co pozwala ograniczyć ilość wody potrzebnej na cele technologiczne do zaledwie ok. 1% w skali roku. Filtrat odbierany jest z poszczególnych ciągów rurociągiem zbiorczym i poddawany jest dezynfekcji poprzez lampę UV, która stanowi pierwszą barierę mikrobiologiczną. Tak przygotowana woda magazynowana jest w 4 zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 6000 m3, skąd wtłaczana jest do sieci miejskiej w ilości średniodobowej ok. 8000 m3/dobę.
Stacja Uzdatniania Wody ul. Graniczna

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Graniczna