Laboratorium

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że System zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie – decyzja nr PSSE/HK/MW/4611/ 14/ 20 z dnia 31.12.2020. Ponadto Laboratorium posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakości PN-EN ISO 9001:2015 (Certyfikat Nr. CSJ/704/2020) Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

POLITYKA JAKOŚCI

ABY ZLECIĆ BADANIE WODY NALEŻY:
Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania należy uzgodnić z Laboratorium datę pobrania próbki wody - kontakt pod numerem telefonu: 24 254-20-80
Wypełnić poniższe zlecenie i dostarczyć je do Laboratorium lub przesłać faxem na numer 24 254-28-44 lub na adres laboratorium@pwik.kutno.pl. W przypadku samodzielnego pobierania, przekazać je wraz z próbkami do laboratorium.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZLECENIE WYKONANIA ANALIZ WODY

PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBEK

Kolejny krok to pobranie próbki wody. Pobrania próbki wody dokonuje :
pracownik laboratorium (próbkobiorca)
klient
Próbki do badań przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu:

do badań mikrobiologicznych od poniedziałku do wtorku w godzinach 7.00-11.00
do badań fizykochemicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-11.00
Pobrania należy dokonać zgodnie z poniższą instrukcją - prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK

Uwaga: W przypadku samodzielnego pobierania próbki wody do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobrania.

Wykonanie badań trwa około tygodnia. Informacje na temat postępu prac i spodziewanego terminu ich zakończenia można uzyskać pod numerem telefonu: 24 254 20 80
Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Cennik usług laboratoryjnych

Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę płatną gotówką należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta lub w Laboratorium w siedzibie PWIK Sp. z o.o. w Kutnie

This image for Image Layouts addon

Laboratorium

Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie oferuje usługi w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych  wody. Posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  uprawniające do wykonywania badań wody w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Polityka jakości

Jakość wody

  Głównym zadaniem Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie jest wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust.1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Badaniom poddawana jest woda:
  • surowa (ujmowana z ujęcia)
  • przed procesem uzdatniania
  • po poszczególnych etapach procesu technologicznego
  • uzdatniona
  • z wybranych punktów sieci miejskiej
Głównym zadaniem Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie jest wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust.1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Badaniom poddawana jest woda:
 • surowa (ujmowana z ujęcia)
 • przed procesem uzdatniania
 • po poszczególnych etapach procesu technologicznego
 • uzdatniona
 • z wybranych punktów sieci miejskiej
Próbki do badań pobierane są w wybranych punktach zgodnie z Harmonogramem Pobierania Próbek Wody do Badania zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie


AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - METALOWA
AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - GRANICZNA
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – SUW GRANICZNA
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – DUW METALOWA


TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody jest właściwością wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów (VI) oraz krzemianów wapnia i magnezu.
Ogólna twardość wody jest parametrem wykorzystywanym przy ustawieniach urządzeń AGD np. zmywarek.
Woda produkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie mieści się w zakresach:
Parametr
Jednostka miary
Zakresy wartości
dla SUW Graniczna
Zakresy wartości
dla DUW Metalowa
Twardość
ogólna
mgCaCO3/dm3
410 - 470
310 - 340
Twardość
ogólna
mval/dm3
8,2 - 9,4
6,2 - 6,8
Twardość
ogólna
mmol/dm3
4,1 - 4,7
3,1 - 3,4
Twardość
ogólna
ºN (stopnie niemieckie)
23˚- 26,3˚
17,4˚- 19,1˚
Twardość
ogólna
ºf (stopnie francuskie)
41º - 47º
31º - 34º
This image for Image Layouts addon

Polityka jakości

PWIK Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi w zakresie pobierania próbek oraz badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody na poziomie spełniającym wymagania normy

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; oraz

PN-EN ISO 9001:2015.

Pobierz politykę jakości

Technologia uzdatniania wody

Doraźne Ujęcie Wody ul. Metalowa

Przy ul. Metalowej 4 w Kutnie zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, która zaopatruje
w wodę ŁSSE.
Woda ujmowana jest z dwóch otworów górnojurajskich: studnia nr 1 (o głębokości 210m) od strony zachodniej i studnia nr 2 (o głębokości 285m) od strony wschodniej SUW. Pobrana woda tłoczona jest pompami głębinowymi na wspólny rurociąg, skąd rozdzielana jest na sześć poziomych filtrów ciśnieniowych. Przed wejściem na filtry woda poddawana jest procesowi napowietrzania w celu utlenienia związków żelaza i manganu do form trudno rozpuszczalnych, które zostaną zatrzymane w postaci osadu w warstwie złoża filtracyjnego. Nagromadzony
w filtrach osad jest okresowo wypłukiwany wraz z wodą popłuczną na osadniki znajdujące się obok budynku stacji. Woda uzdatniona wspólnym rurociągiem wtłaczana jest do sieci miejskiej w ilości średniodobowej ok. 2700 m3/dobę (co stanowi nieco ponad połowę średniej dobowej wydajności SUW wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego).

Stacja Uzdatniania Wody ul. Graniczna

Mieszkańcy aglomeracji kutnowskiej zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 13 w Kutnie. Aktualnie woda ujmowana jest z utworów górnojurajskich poprzez cztery studnie głębinowe (o głębokości od 150 do 200m) zlokalizowane w promieniu 2km od budynku stacji. Woda surowa z poszczególnych otworów przesyłana jest niezależnymi rurociągami tłocznymi na Stację Uzdatniania Wody, a następnie kierowana jest do procesu uzdatniania:

W pierwszym etapie woda ulega napowietrzaniu w dwóch wieżach napowietrzających wypełnionych pierścieniami Białeckiego. Natleniona i odgazowana woda przepływa do komory reakcji, w której następuje częściowa sedymentacja osadu w postaci związków żelaza i manganu.

W drugim etapie natleniona woda surowa przepompowywana jest pompami IIo do hali filtrów. Filtracja odbywa się w jednostopniowym procesie uzdatniania na otwartych filtrach samopłuczących DynaSand (3 ciągi technologiczne po 7 szt. filtrów pionowych), gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie wody na złożach kwarcowych. W zastosowanej technologii równolegle z filtracją zachodzi proces płukania złoża. Powstająca woda popłuczna z filtrów poddawana jest procesowi oczyszczania, co pozwala ograniczyć ilość wody potrzebnej na cele technologiczne do zaledwie ok. 1% w skali roku. Filtrat odbierany jest z poszczególnych ciągów rurociągiem zbiorczym i poddawany jest dezynfekcji poprzez lampę UV, która stanowi pierwszą barierę mikrobiologiczną. Tak przygotowana woda magazynowana jest w 4 zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 6000 m3, skąd wtłaczana jest do sieci miejskiej w ilości średniodobowej ok. 8000 m3/dobę.
Stacja Uzdatniania Wody ul. Graniczna

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Graniczna