Organy spółki

Władzami Spółki są:


 • Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Kutno
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników:


Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.
Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim w Kutnie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych wymagają:

 1. zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
 2. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok ubiegły,
 3. pokrycie strat,
 4. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 5. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
 6. udzielania Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków,
 7. podwyższania lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 8. zmiany umowy Spółki.
 9. ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 10. łączenia Spółek,
 11. tworzenia przez Spółkę nowych Spółek oraz przystępowanie do innych Spółek,
 12. udzielania zgody na zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
 13. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.
 14. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
 15. oznaczania wysokości i terminów dopłat oraz zwrot dopłat,
 16. umorzenia udziałów,
 17. tworzenia i likwidacji funduszy,
 18. powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu
 19. ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki
 20. zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 21. delegowania członka lub członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu , lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 22. ustalania liczby członków Zarządu Spółki.
Wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej:


Obecny skład Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Kutnie:

 1. Tarnowski Henryk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Matusiak Grzegorz – Sekretarz
 3. Bołdowicz-Krajewska Danuta - Członek
 4. Śniadała-Pasikowska Bożena - Członek
 5. Michalski Sławomir – Członek
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

Zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki i regulaminów Zarządu.
Opiniowanie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 2 i 3.
Przystępowanie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych.
Opiniowanie wniosków Zarządu Spółki składanych na Zgromadzenie Wspólników,
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Zarząd Spółki:


Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.

Obecnym Prezesem Zarządu jest mgr inż. Paweł Kieszkowski
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie, ul. Przemysłowa 4