Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kutno na okres 3 lat obowiązuje od dnia 15.06.2021.

Wysokość cen za dostarczoną wodę.
Image
Wysokość cen za odprowadzone ścieki.
Image
Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla zanieczyszczeń z Grupy A
Image
Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla wskaźników z Grupy B
Image
Do stawek opłat netto określonych w Tabelach A i B  dolicza się podatek VAT zgodnie
 z Ustawą o podatku od towarów i usług.

Opłaty naliczane są za przekroczenie jednego ze wskaźników z Grupy B. W przypadku jednoczesnego ich przekroczenia – opłaty nalicza się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie powoduje najwyższą wartość opłaty.

Cena za ścieki przemysłowe składa się z ceny jednostkowej i opłat (zł/m3) za przekroczenie wskaźników wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
(z Grupy A i z Grupy B) w przypadku ich wystąpienia.
Taryfa została zatwierdzona decyzją nr.WA.RZT.70.62.2021/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 14.05.2021.