Akty prawne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy, w tym między innymi:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz.1065
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w spr. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz.2294
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń Dz.U.2018 poz. 472
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.12.2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi Dz.U. 2017 poz. 2501
 7. Uchwała Rady Miasta Kutno NR XLVII 430 21 - Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres II półrocze 2021 r. - I półrocze 2024 r.
 8. Ustawa Prawo Budowlane
 9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz.U. 2020 poz.2028
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2020 poz.1219
 11. Wykaz aktualnych na dzień 01 09 2021 r. Ustaw i Aktów wykonawczych z jakich korzysta Sekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie
 12. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kutno

Drukuj