Wytyczne doboru średnicy wodomierzy dla projektantów

Wytyczne techniczne montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego


Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków definicja przyłącza wodociągowego jest następująca:
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE – ODCINEK PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO SIEĆ WODOCIĄGOWĄ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ W NIERUCHOMOŚCI ODBIORCY USŁUG WRAZ Z ZAWOREM ZA WODOMIERZEM GŁÓWNYM.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.

Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Zawór zwrotny antyskażeniowy należy zamontować za zaworem odcinającym za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia osobą odpowiedzialną za montaż zaworu zwrotnego jest właściciel nieruchomości.

Wytyczne techniczne montażu wodomierza dodatkowego


Wytyczne techniczne montażu dodatkowego wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody: