Procedura przyłączenia do sieci

Wodomierze

Wytyczne techniczne montażu wodomierza dodatkowego

Wytyczne techniczne montażu dodatkowego wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody:
Pobierz wytyczne w PDF

Wytyczne techniczne montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.

więcej