Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kutno na okres 3 lat obowiązuje od dnia 01.07.2023.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.
Image
Do cen netto zestawionych w tabeli 1 , dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku  od towarów i usług.
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.
Image
Do cen netto zestawionych w tabeli 2 dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki Przedsiębiorstwo stosuje cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i za 1 m³ odebranych ścieków.
Obok ceny jednostkowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  nalicza opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat dla dwóch grup wskaźników A i B zestawiono
w tabelach.
Tabela 3.1. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla zanieczyszczeń z Grupy A.    
Image
Opłaty  naliczane są za przekroczenie jednego ze wskaźników z Grupy A. W przypadku jednoczesnego przekroczenia większej ilości wskaźników – opłaty nalicza się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie powoduje najwyższą wartość opłaty.
Tabela 3.2. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla wskaźników z Grupy B.
Image
Do stawek opłat netto określonych w Tabelach A i B  dolicza się podatek VAT zgodnie
z Ustawą o podatku od towarów i usług.
Opłaty naliczane są za przekroczenie jednego ze wskaźników z Grupy B. W przypadku jednoczesnego ich przekroczenia – opłaty nalicza się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie powoduje najwyższą wartość opłaty.

Cena za ścieki przemysłowe składa się z ceny jednostkowej i opłat (zł/m3) za przekroczenie wskaźników wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
(z Grupy A i z Grupy B) w przypadku ich wystąpienia.
Taryfa została zatwierdzona decyzją nr.WA.RZT.70.58.2023/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 22.06.2023.